ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย Mahidol Library Journal Index


          ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย Mahidol Library Journal Index เป็นฐานข้อมูลที่บันทึกรายการทางบรรณานุกรมบทความจากวารสารวิชาการภาษาไทยที่มีตัวเล่มให้บริการในห้องสมุด 10 แห่งที่สังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนทั้งหมด 81 รายชื่อ ประกอบด้วย รายชื่อวารสารที่มหาวิทยาลัยมหิดลผลิต จำนวน 14 รายชื่อ และวารสารที่จัดซื้อและได้รับอภินันทนาการ จำนวน 67 รายชื่อ แสดงผลในรูปรายการทางบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยทั่วไป ผ่านการสืบค้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
         ปัจจุบันมีบทความวารสารวิชาการภาษาไทยในฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย Mahidol Library Journal Index ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน มากกว่า 28,800 บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2563)
         การให้บริการสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทย ให้บริการสำหรับ ผู้ใช้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยขอรับบริการด้วยตนเองที่ห้องสมุดที่ระบุในระเบียนบรรณานุกรม หรือ ขอใช้บริการขอสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยฉบับเต็ม (Full text) ซึ่งจะจัดส่งในรูปไฟล์บทความทางอีเมล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สืบค้น

   Search Word/Phrase :    From :       

ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลได้ที่

ชื่อและอักษรย่อห้องสมุด
(Library Name/ Library Code)
ชื่อผู้ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทย (Contact)

หอสมุดกลาง LICL
งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
โทร.    0-2800-2680-9 ต่อ 4262
โทรสาร    0-2441-9580
อีเมล    jirawan.nar@mahidol.ac.th

ห้องสมุด วีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์ LIMT
นายศิรชีพ ขอนดอก บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)
หัวหน้าห้องสมุด วีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์
โทร.   0-2441-4371-7 ต่อ 2230
โทรสาร    0-2441-4370 ต่อ 2207
อีเมล    limt@mahidol.ac.th,   siracheep.kho@mahidol.ac.th
 

ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน) LIEN
นางสาวปิยธิดา มงคลเนตร์ บรรณารักษ์
หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) บุญชนะ กลั่นคำสอน)
โทร.   0-2441-5000 ต่อ 4202-4
โทรสาร    0-2441-9509-10
อีเมล    lien@mahidol.ac.th,   piyatida.tep@mahidol.ac.th
 

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา LIRS
นางอังคณา อินทรพาณิชย์ บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
โทร.   02-889-5312, 02-889-5315-9 ต่อ 124, 144
โทรสาร    02-889-5308
อีเมล    lirs@mahidol.ac.th,   aungkana.int@mahidol.ac.th
 

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน LIAD
นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
โทร.   0-2441-9040-43 ต่อ 49
โทรสาร    0-2441-9044
อีเมล    liad@mahidol.ac.th,   sasitorn.von@mahidol.ac.th
 

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม LIPR
นางสาวนงเยาว์ บุญเจริญ บรรณารักษ์
หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
โทร.   0-2441-0201-4 ต่อ 226, 227, 228
โทรสาร    0-2441-9333
อีเมล    lipr@mahidol.ac.th,   nongyao.bun@mahidol.ac.th
 

ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย LILC
นางสาววิชุภรณ์ บุญธนะไพศาลวงศ์ บรรณารักษ์
หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โทร.   0-2800-2308-14 ต่อ 3102, 3103
อีเมล    lilc@mahidol.ac.th,   wichuphorn.nal@mahidol.ac.th

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
(ห้องสมุดโภชนาการเนวิน เอส สกริม) LINU
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี นักเอกสารสนเทศ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดโภชนาการเนวิน เอส สกริม)
โทร.   0-2800-2380 ต่อ 210
โทรสาร    0-2441-9344
อีเมล    linu@mahidol.ac.th,   rungnapa.srw@mahidol.ac.th
   

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี LIRV
นางสาวจันทรา เทพอวยพร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
โทร.   0-2640-9843, 0-2643-5533 ต่อ 611-613
โทรสาร    0-2643-5613  
อีเมล    lirv@mahidol.ac.th,   chantra.the@mahidol.ac.th
 

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
(ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร) LIPY
นางอังคณา อินทรพาณิชย์ บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ (ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร)
โทร.   0-2644-4014, 0-2354-0999, 0-2644-8678 ต่อ 5203, 5205
โทรสาร    0-2644-4495, 0-2247-4696
อีเมล    lipy@mahidol.ac.th,   aungkana.int@mahidol.ac.th