ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย Mahidol Library Journal Index

อักษรย่อห้องสมุด (Library Code)


อักษรย่อห้องสมุด
(Library Code)
ชื่อห้องสมุด (Library Name) และ ชื่อผู้ติดต่อขอรับสำเนาบทความ (Contact)

LICL
หอสมุดกลาง  
อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางสาวนงเยาว์ บุญเจริญ บรรณารักษ์ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4226
โทรสาร 0-2441-9580
อีเมล nongyao.bun@mahidol.ac.th

LIMT
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ บรรณารักษ์ หัวหน้าห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 0-2441-4371-7 ต่อ 2230
โทรสาร 0-2441-4370 ต่อ 2207
อีเมล limt@mahidol.ac.th,   kwanruen.kid@mahidol.ac.th

LIEN
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางศศินาฎ ศรีคง บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ) หัวหน้าห้องสมุคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 4202-4
โทรสาร 0-2441-9509-10
อีเมล lien@mahidol.ac.th,   sasinard.sri@mahidol.ac.th

LIRS
ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยราชสุดา 111 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางสาวประมวล คำมากบรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
โทร. 02-889-5312, 02-889-5315-9 ต่อ 124, 144
โทรสาร 02-889-5308
อีเมล lirs@mahidol.ac.th,   pramual.kum@mahidol.ac.th

LIAD
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
โทร. 0-2441-9040-43 ต่อ 49
โทรสาร 0-2441-9044
อีเมล liad@mahidol.ac.th,   suratsawadi.dit@mahidol.ac.th

LIPR
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์ บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ) หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
โทร. 0-2441-0201-4 ต่อ 226, 227, 228
โทรสาร 0-2441-9333
อีเมล lipr@mahidol.ac.th,   penpimon.kho@mahidol.ac.th

LILC
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางกาญจน์ศิริ พูนทอง บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ) หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3102, 3103
อีเมล lilc@mahidol.ac.th,   kansiri.pho@mahidol.ac.th

LINU
ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี นักเอกสารสนเทศ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
โทร. 0-2800-2380 ต่อ 210
โทรสาร 0-2441-9344
อีเมล linu@mahidol.ac.th,   rungnapa.srw@mahidol.ac.th

LIRV
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
ชั้น 6-7 อาคารเอนกประสงค์ 420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพ 10400
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางสาวจันทรา เทพอวยพร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
โทร. 0-2640-9843, 0-2643-5533 ต่อ 611-613
โทรสาร 0-2643-5613
อีเมล lirv@mahidol.ac.th,   chantra.the@mahidol.ac.th

LIPY
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 447 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อขอรับสำเนาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่
นางสาวปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์ บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0-2644-4014, 0-2354-0999, 0-2644-8678 ต่อ 5203, 5205
โทรสาร 0-2644-4495, 0-2247-4696
อีเมล lipy@mahidol.ac.th,   panjatorn.tae@mahidol.ac.th


ข้อมูล : นงเยาว์ บุญเจริญ
ปรับปรุง : ตุลาคม 2560