คณะทำงาน

หอสมุดกลาง (LICL)
นางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
นางสาวนงเยาว์ บุญเจริญ
บรรณารักษ์
งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์
นักเอกสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ (LIMT)
นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (LIEN)
นางศศินาฎ ศรีคง
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)
หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นางสาวปิยธิดา เทพวงค์
บรรณารักษ์
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา (LIRS)
นางสาวประมวล คำมาก
บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (LIAD)
นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (LIPR)
นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)
หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
นางสาวอัมพร ลมสูงเนิน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (LILC)
นางกาญจน์ศิริ พูนทอง
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)
หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
นางสาวนัทธมน ขุนพรหม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (LINU)
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี
นักเอกสารสนเทศ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
นางสาวสุวราภรณ์ มณีศรีขำ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ผู้ชำนาญงาน)
ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (LIRV)
นางสาวจันทรา เทพอวยพร
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
นางเจนจิรา โกมารกุล ณ นคร
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ผู้ชำนาญงาน)
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ (LIPY)
นางสาวปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
นางสาวโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์


ข้อมูล : นงเยาว์ บุญเจริญ
ปรับปรุง : ตุลาคม 2560