วารสารที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลผลิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

 
รูปหน้าปกวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
Mahidol Dental journal
ISSN 0125-5614
Indexed in TCI (ค่า T-JIF ปี 2558 : 0.017)
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2523) - ปัจจุบัน
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 

คณะเภสัชศาสตร์

 
รูปหน้าปกวารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
ISSN 0125-1570
Indexed in TCI (ค่า T-JIF ปี 2558 : 0.091)
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2517) - ปัจจุบัน
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 
รูปหน้าปกวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Quality of life and law journal
ISSN 1686-9443
Indexed in TCI (ค่า T-JIF ปี 2558 : 0.061)
ตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2548) - ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2550), ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2554) - ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2557)
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 
รูปหน้าปกวารสารสาธารณสุขศาสตร์
วารสารสาธารณสุขศาสตร์
Journal of public health
ISSN 0125-1678
Indexed in ACI และ TCI (ค่า T-JIF ปี 2558 : 0.3)
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2516) – ปัจจุบัน
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 

 
รูปหน้าปกวารสารสุขศึกษา
วารสารสุขศึกษา
Journal of health education
ISSN 0125-0744
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2521) – ปัจจุบัน
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 
รูปหน้าปกวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environment and natural resources journal
ISSN 1686-5456
Indexed in ACI และ TCI (ค่า T-JIF ปี 2558 : 0.219)
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546) – ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2555), ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2559), ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2560)
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 
รูปหน้าปกวารสารเพลงดนตรี
วารสารเพลงดนตรี
Music journal
ISSN 0858-9038
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2537) – ปัจจุบัน
 

วิทยาลัยราชสุดา

 
รูปหน้าปกวารสารวิทยาลัยราชสุดา
วารสารวิทยาลัยราชสุดา
Journal of Ratchasuda College for research and development of persons with disabilities
ISSN 1686-6959
Indexed in TCI (ค่า T-JIF ปี 2558 : 0)
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2548) – ปัจจุบัน
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

 
รูปหน้าปกวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
Journal of public health and development
ISSN 1905-1387
Indexed in ACI และ TCI (ค่า T-JIF ปี 2558 : 0.032)
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2546) – ปัจจุบัน
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 
รูปหน้าปกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา
จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา
Population and development newsletter
ISSN 0125-5754
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2523) - ปัจจุบัน
 

 
วารสารประชากร
Thai population journal
ISSN 1906-8670
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2552) - ปัจจุบัน
 

 
รูปหน้าปกวารสารประชากรและสังคม
วารสารประชากรและสังคม
Journal of population and social studies (JPSS)
ISSN 0857-717X
Indexed in TCI (ค่า T-JIF ปี 2558 : 0.036)
มีตัวเล่มให้บริการ : 2553-ปัจจุบัน
 

 
รูปหน้าปกสุขภาพจิตประชากรและสังคม
สุขภาพจิตประชากรและสังคม
Population and Social Issues on Mental Health
ISSN 2228-9348
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2553) – ปัจจุบัน
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 
รูปหน้าปกวารสารภาษาและวัฒนธรรม
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
Journal of language and culture
ISSN 0125-6424
Indexed in TCI (ค่า T-JIF ปี 2558 : 0.13)
มีตัวเล่มให้บริการ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2524) – ปัจจุบัน
ห้องสมุดที่รับผิดชอบจัดทำดรรชนี : ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 

วารสารที่จัดซื้อและได้รับอภินันทนาการ


ลำดับที่
ชื่อวารสาร
ISSN
ปีที่มีให้บริการ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1
เกษตรกรรมธรรมชาติ
1905-5080
2542-ปัจจุบัน
LIPY
 
2
ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1513-0207
2541-ปัจจุบัน
LIPY
  
3
 
จุลสารโครงการศูนย์ข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล*
  
  
2526-2532
  
LIPY
  
เปลี่ยนชื่อเป็น จุลสารข้อมูลสมุนไพร
  
4
 
จุลสารข้อมูลสมุนไพร*
 
0857-3476
 
2532-ปัจจุบัน
 
LIPY
 
เปลี่ยนชื่อจาก จุลสารโครงการศูนย์ข้อมูลสมุนไพรมหาวิทยาลัยมหิดล
5
จุลสารคลังข้อมูลยา*
0857-4898
2530-2535
LIPY
เปลี่ยนชื่อเป็น สารคลังข้อมูลยา
6
จุลสารสัมพันธ์ อย.
0859-9858
2546-ปัจจุบัน
LIPY
 
7
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1905-3460
2549-ปัจจุบัน
LIPY
เปลี่ยนชื่อจาก ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
8
ไทยเภสัชสาร
0125-4685
2518-ปัจจุบัน
LIPY
  
9
 
ไทยไภษัชยนิพนธ์ (ฉบับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์)
1686-9540
 
2547-ปัจจุบัน
 
LIPY
 
  
 
10
ฟาร์มาไทม์
1685-7038
2546-ปัจจุบัน
LIPY
  
11
 
เภสัชกรรมคลินิก
 
0858-8538
 
2536-ปัจจุบัน
 
LIPY
 
ปีที่1ฉบับที่1 ใช้ชื่อ จุลสารเภสัชกรรมคลินิก
12
เภสัชกรรมไทย
 
2524-2525
LIPY
เปลี่ยนชื่อเป็น ยาน่ารู้
13
ยาน่ารู้
0857-507x
2530-2552
LIPY
เปลี่ยนชื่อจาก เภสัชกรรมไทย
14
วงการยา
1513-5896
2543-ปัจจุบัน
LIPY
  
15
 
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1685-991x
 
2554-ปัจจุบัน
 
LIPY
 
  
 
16
 
วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
2286-8968
 
2556-ปัจจุบัน
 
LIPY
 
  
 
17
 
วารสารเภสัชกรรมชุมชน
 
0858-0235
 
2542, 2545-ปัจจุบัน
 
LIPY
 
เปลี่ยนชื่อจาก วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
18
 
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 
1513-4067
 
2542-ปัจจุบัน
 
LIPY
 
เปลี่ยนชื่อจาก วารสารสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
19
วารสารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
 
2509-2523
LIPY
เปลี่ยนชื่อเป็น เภสัชกรรมไทย
20
 
วารสารเภสัชวิทยา
 
0125-3832
 
2522-2540
 
LIPY
 
เปลี่ยนชื่อเป็น Thai Journal of Pharmacology
21
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล*
0125-1570
2517-ปัจจุบัน
LIPY
  
22
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
1905-0852
2548-ปัจจุบัน
LIPY
  
23
 
วารสารเภสัชอุตสาหกรรม
 
0859-1938
 
2539-2548, 2552-ปัจจุบัน
LIPY
 
  
 
24
วารสารยา (สมาคมร้านขายยา)
0125-8524
2525-ปัจจุบัน
LIPY
  
25
วารสารยาและชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์
1985-3962
2550-2551
LIPY
  
26
วารสารโรงพยาบาลชุมชน
1513-4210
2542-ปัจจุบัน
LIPY
  
27
 
วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
0858-0235
 
2538-2542
 
LIPY
 
เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารเภสัชกรรมชุมชน
 
28
 
วารสารสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
0858-2939
 
2535-2543
 
LIPY
 
เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
29
วารสารสมุนไพร*
0858-9399
2537-ปัจจุบัน
LIPY
  
30
วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก
1906-3903
2552-ปัจจุบัน
LIPY
  
31
วารสารองค์การเภสัชกรรม
0125-3891
2552-ปัจจุบัน
LIPY
  
32
 
วารสารอาหารและยา
 
0859-1180
 
2537-2538, 2550-ปัจจุบัน
LIPY
 
  
 
33
 
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
 
0859-6255
 
2539-2548
 
LIPY
 
เปลี่ยนชื่อเป็น ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
34
สารคลังข้อมูลยา*
2286-6272
2542-ปัจจุบัน
LIPY
เปลี่ยนชื่อจาก จุลสารคลังข้อมูลยา
35
สารตำรายา
0858-6454
2536-ปัจจุบัน
LIPY
  
36
สาสน์ยา
0857-1767
2522-2534
LIPY
  
37
Thai Journal of Pharmacology
0125-3832
2541-ปัจจุบัน
LIPY
เปลี่ยนชื่อจาก วารสารเภสัชวิทยา
38
เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
1906-0475
2539-ปัจจุบัน
LICL
  
39
เทคนิค เครื่องกล-ไฟฟ้า-อุตสาหการ
0857-6475
2539-ปัจจุบัน
LICL
  
40
ไมโครคอมพิวเตอร์
0857-0140
2527-ปัจจุบัน
LICL
  
41
โยธาสาร
0858-0774
2538-2546
LICL
หยุดพิมพ์
42
วารสารข้าราชการ
0125-0906
2525-ปัจจุบัน
LICL
  
43
วารสารพัฒนาชุมชน
0125-720x
2536, 2540-2553
LICL
หยุดพิมพ์
44
 
 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
 
 
1686-1442
 
 
2538-2539, 2545, 2547-2553, 2555-ปัจจุบัน
LICL
 
 
  
 
 
45
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
1513-7201
 
2544-ปัจจุบัน
 
LICL
 
  
 
46
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
0858-9437
2550-2556
LICL
หยุดพิมพ์
47
 
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
0857-684X
 
2531-2535, 2537-ปัจจุบัน
LICL
 
  
 
48
 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0859-1113
 
2538, 2540-ปัจจุบัน
 
LICL
 
  
 
49
 
วิศวกรรมสาร มก.
 
0857-4154
 
2530-2533, 2536-ปัจจุบัน
LICL
 
  
 
50
วิศวกรรมสาร ม.ข.
0125-8273
2533-2546
LICL
หยุดพิมพ์
51
วิศวสารลาดกระบัง
0125-1724
2541-ปัจจุบัน
LICL
  
52
ส่งเสริมเทคโนโลยี
0859-1156
2538-2540, 2544-2553
LICL
หยุดพิมพ์
53
 
Engineering today
 
1685-618X
 
2546, 2548, 2550-ปัจจุบัน
LICL
 
  
 
54
Industrial technology review
0859-0095
2540-ปัจจุบัน
LICL
  
55
Update
0858-6934
2529-2558
LICL
หยุดพิมพ์
56
ศิลปากร
0125-0531
2534-ปัจจุบัน
LICL
  
57
สารคดี
0857-1538
2533, 2535-ปัจจุบัน
LICL
  
58
 
วารสารฉลาดซื้อ
 
0858-9461
 
2551-ปัจจุบัน
 
LINU
 
ตัวเล่มไม่สม่ำเสมอ และฉบับล่วงเวลาย้ายมาอยู่หอสมุดกลาง
59
 
วารสารโภชนาการสาร
 
0125-6955
 

 
LINU
 
ตัวเล่มไม่สม่ำเสมอ และฉบับล่วงเวลาย้ายมาอยู่หอสมุดกลาง
60
 
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0857-6653
 
2532, 2534-ปัจจุบัน
 
LIMT
 
  
 
61
 
วารสารเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
0125-2682
 
2511, 2519-2521, 2523-ปัจจุบัน
LIMT
 
  
 
62
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
0125-5347
2514-2557
LIMT
หยุดพิมพ์
63
ศิลปวัฒนธรรม
0125-3654
2545-ปัจจุบัน
LILC
  
64
ภาษาและภาษาศาสตร์
0857-1406
2530-ปัจจุบัน
LILC
  
65
วิทยาจารย์
1513-1912
2551-ปัจจุบัน
LIRS
  
66
 
 
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
 
0125-4987
 
 
2520-2537, 2540-2546, 2548-2550, 2552-ปัจจุบัน
LIRV
 
 
  
 
 
67
 
The Southeast Asian Journal of tropical medicine and public Health
0125-1562
 
2513-ปัจจุบัน
 
LIRV
 

 
ข้อมูล : นงเยาว์ บุญเจริญ
ปรับปรุง : มิถุนายน 2560